وب‌سایت خاطف (محمد روشنیان)

مطالعه یا دانلود تمام کتاب‌های خاطف (محمد روشنیان) در این وب‌سایت مقدور می‌باشد.

وب‌سایت خاطف (محمد روشنیان)

مطالعه یا دانلود تمام کتاب‌های خاطف (محمد روشنیان) در این وب‌سایت مقدور می‌باشد.

وب‌سایت خاطف (محمد روشنیان)

جهت دانلود یا مطالعه کتاب‌ها به قسمت مربوط به هر اثر که از صفحه‌ی اول وب‌سایت قابل دسترسی است رجوع کنید.

تنگنا در لغتنامه
۱. جای تنگ
۲. قبر، لحد، گور
۳. گرفتاری، محظور، مضیقه
۴. بنبست، تنگراه ≠ فراخنا
۵. تضییق، تنگی، ضیق، محدودیت
۶. سختی، فشار
پ.ن: داستان توضیح ندارد!